Ogólne warunki handlowe zawierania i realizacji umów przez Pałac Pakoszów

(zwane dalej Regulaminem)

§ 1 Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszelkich usług, jakie Pałac Pakoszów – Bielarnia Hessa Sp. z o.o. (zwany dalej Pałac Pakoszów) oraz należące do niej spółki-córki, świadczy  w stosunku do gości hotelu, organizatorów imprez  i innych partnerów biznesowych – (zwanych  dalej Stroną Kontraktu). W skład usług świadczonych przez hotel wchodzą  przede wszystkim wynajem pokojów hotelowych i innych pomieszczeń na organizację seminariów, posiedzeń, konferencji, prezentacji, bankietów i in.; usługi gastronomiczne, organizacja imprez sportowych i kulturalnych; przedsięwzięcia, mające na celu promocję zdrowia i tym podobne, jak też wszystkie dalsze, związane z powyższymi, świadczenia i dostawy ze strony Pałacu Pakoszów. Pałac Pakoszów jest uprawniony do świadczenia swoich usług przez osoby trzecie.

2. Niniejszy regulamin odnosi się do wszystkich rodzajów  umów zawieranych z Pałacem Pakoszów, a więc  zakwaterowania gości, przyjmowania grup zorganizowanych, umów kontyngentowych czy organizowania imprez. Regulamin dotyczy również wszystkich umów biznesowych zawieranych ze Stroną Kontraktu w przyszłości.

3. Pałac Pakoszów nie ma obowiązku przestrzegania wewnętrznych regulaminów Strony Kontraktu; przepisy regulaminu strony kontraktu nie mają zastosowania, także w przypadku gdy Pałac Pakoszów nie zgłosi wyraźnie sprzeciwu wobec nich. Jeżeli zatem Strona Kontraktu wniesie sprzeciw z  powoływaniem się na własny, wewnętrzny regulamin, sprzeciw taki będzie odrzucony.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Dana umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie przez Pałac Pakoszów oferty złożonej w formie ustnej lub pisemnej przez Stronę. Pałac Pakoszów ma prawo wyboru formy zawieranej umowy – czy będzie ona w formie pisemnej, ustnej, w postaci e-maila czy przesłana faxem.

2. Podnajmowanie, dalsze wynajmowanie czy  też nieodpłatne korzystanie z powierzonych pokojów przez osoby trzecie, jak też używanie ich do innych celów niż mieszkalne, jest dozwolone tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Klient uzyska  na to pisemne zezwolenie Pałacu Pakoszów.

  § 3  Korzystanie z pokojów hotelowych, przekazywanie pokojów, wyjazd gości

1. Udostępnienie pokojów może mieć miejsce tylko dla celów mieszkalnych.

2. Strona Kontraktu odpowiada za wszelkie szkody, spowodowane przez nią lub przez osoby trzecie, korzystające  za pośrednictwem Strony, z usług Pałacu Pakoszów.

3. Strona Kontraktu nie rości żadnych praw do korzystania z określonych pokojów. W przypadku gdyby pokoje hotelowe nie były dostępne, Pałac Pakoszów niezwłocznie poinformuje o tym stronę kontraktu i zaproponuje usługę zastępczą w  hotelu podobnej kategorii, położonym w niezbyt dalekiej odległości.  Jeśli strona kontraktu odrzuci tę propozycję, Pałac Pakoszów zwróci  niezwłocznie wpłaconą przez Stronę zaliczkę.

4. Zarezerwowane pokoje są do dyspozycji Strony Kontraktu od godz. 14.00 w dniu przyjazdu. Jeśli nie nastąpią dalsze ustalenia,  po godz. 18.00 Pałac Pakoszów ma prawo do wynajmu zarezerwowanych pokojów innym klientom, a Strona Kontraktu nie może wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

5. W dniu wyjazdu pokoje należy opuścić najpóźniej o godz. 11.00. Po tym czasie Pałac Pakoszów może z powodu poniesionych strat wystawić rachunek za dodatkowe korzystanie z pokoju w wysokości dziennej stawki za pokój, od godz. 16.00 100% pełnej ceny noclegu wg cennika. Późniejsze wymeldowanie z hotelu bez dodatkowych kosztów jest możliwe jedynie po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody ze strony Pałacu Pakoszów.

 

        § 4        Organizacja imprez

1. W celu umożliwienia Pałacowi Pakoszów  starannie przeprowadzonych przygotowań, Strona Kontraktu ma podać ostateczną liczbę uczestników najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeśli Strona  poda przy tym wyższą niż wcześniej ustalono  liczbę uczestników, będzie ta wyższa liczba stanowić przedmiot umowy  tylko w przypadku, gdy Pałac wyrazi na to zgodę pisemnie. Bez wyrażenia przez Pałac Pakoszów pisemnej zgody, Strona Kontraktu nie jest upoważniona do przeprowadzenia imprezy z udziałem większej liczby uczestników. Jeżeli natomiast Pałac wyrazi zgodę, rozliczenie następuje w oparciu o nowe ustalenia (jeżeli zajdzie taka potrzeba – z dodatkowymi kosztami). Strona Kontraktu nie ma prawa wnosić roszczeń o wyrażenie powyższej zgody. Rozliczenie następuje według ustaleń zawartych w umowie, niezależnie  od powiadomienia o liczbie uczestników. Jeśli w imprezie weźmie udział mniejsza liczba uczestników, nie będzie to podstawą do korekty ceny usługi.

2. Jeżeli godzina rozpoczęcia imprezy ulegnie przesunięciu, Pałac Pakoszów jest uprawniony do obciążenia strony kontraktu wszelkimi wynikłymi z tego kosztami.

3. Zarezerwowane pomieszczenia są do dyspozycji  Strony Kontraktu tylko w czasie ustalonym w pisemnej umowie. Korzystanie z nich ponad ustalony czas wymaga pisemnej zgody ze strony Pałac Pakoszów i po ustaleniu dodatkowych kosztów.

4. Strona Kontraktu zobowiązana jest do uregulowania świadczeń wobec Pałacu Pakoszów za dodatkowe usługi na rzecz uczestników imprezy lub osób trzecich związanych z nią.

5. Jeżeli Strona Kontraktu, do zorganizowania imprezy czy jakiejkolwiek  działalności na terenie Pałacu Pakoszów, będzie potrzebować urzędowych dokumentów, związanych z działalnością hotelu czy restauracji, musi je sobie załatwić na własny koszt, chyba że będą uzgodnione inne ustalenia. Strona kontraktu jest zobligowana do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów prawnych, jak też do uregulowania wszelkich należności wobec osób trzecich związanych z organizacją imprezy.

6. Strona Kontraktu odpowiada za zachowanie swoich pracowników, uczestników imprezy, jak też za swoje własne i wszystkich osób współpracujących  przy organizacji imprezy. Pałac Pakoszów może wymagać  od Strony Kontraktu  wystawienia odpowiednich dokumentów zabezpieczających (takich jak ubezpieczenie, kaucja, rękojmia).

7. Aby zapobiec jakimkolwiek szkodom, przywóz i ekspozycja wszelkich elementów dekoracyjnych i innych materiałów muszą by wcześniej uzgodnione z Pałacem Pakoszów. Po zakończeniu imprezy wszystkie wyżej wspomniane przedmioty muszą być zabrane.

Jeżeli Strona Kontraktu nie wywiąże się z powyższego, Pałac Pakoszów ma prawo  do usunięcia i odpłatnego magazynowania pozostawionego dobytku. Wszelkie opakowania,  materiały zabezpieczające w trakcie transportu i inne tym podobne, Strona Kontraktu musi usunąć na własny koszt. Jeżeli Strona Kontraktu pozostawi ww. materiały po zakończeniu imprezy, Pałac Pakoszów może je usunąć na koszt Strony Kontraktu. Wszystkie użyte w ramach imprezy przedmioty, jak elementy dekoracyjne itp. muszą odpowiadać  właściwym przepisom porządkowym.

8. Wszelkie akcesoria przywiezione do Pałacu Pakoszów nie są objęte ubezpieczeniem ze strony tegoż. Zawarcie wymaganego ubezpieczenia jest obowiązkiem Strony Kontraktu.

9. Ewentualne zakłócenia czy awarie urządzeń zaoferowanych przez Pałac , będą usuwane w miarę możliwości. W przypadku podjęcia takich działań Strona Kontraktu nie może wnosić żadnych roszczeń odszkodowawczych.

10. Jeżeli Strona Kontraktu zamierza korzystać z własnych urządzeń elektrycznych, wymagana jest zgoda kierownictwa hotelu na przyłączenie ich do sieci elektrycznej.

11. W przypadku gdy Pałac Pakoszów ma dla Strony Kontraktu zorganizować jakiekolwiek akcesoria techniczne bądź inny sprzęt od osób trzecich, Strona Kontraktu zobowiązuje się do ostrożnego obchodzenia się z tymże, oraz do ich zwrotu w niepogorszonym stanie i w ustalonym terminie; jednocześnie Strona Kontraktu zwalnia Pałac od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z dostarczonymi akcesoriami technicznymi. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie na czas lub jakiekolwiek braki dostarczonych akcesoriów.

12. Strona Kontraktu nie może dostarczać na teren Pałacu żadnych potraw i napojów. W szczególnych przypadkach (np. specjalności kuchni narodowej) Strona Kontraktu może uzyskać pisemną  zgodę na realizację takich dostaw; Pałac uprawniony będzie wówczas do pobierania odpowiednich opłat.

13. Ogłoszenia prasowe, zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne czy prezentacje mające odbyć się w Pałacu, wymagają wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Pałacu. Jeśli zdarzenie takie wystąpi  bez powyższej zgody, Pałac Pakoszów ma prawo do odwołania imprezy.

14. Każdy rodzaj reklamy, informacji, zaproszenia, w którym występuje odniesienie do Pałacu Pakoszów, w szczególności użycie nazwy hotelu, wymaga wcześniejszej pisemnej akceptacji ze strony hotelu.

15. Odnośnie rezygnacji, odwołania czy zmniejszenia zamówienia obowiązuje analogiczna regulacja jak w § 6.

 

§ 5  Świadczenie usług, ceny, płatności, kompensata i cesja

1. Ceny bieżących usług są regulowane według cennika Pałacu Pakoszów obowiązującego w momencie świadczenia usługi. Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT . W cenie zawarte są zobowiązania publicznoprawne jak np. podatek klimatyczny gminy Piechowice, ewentualnie opłaty klimatyczne, tzw. podatek turystyczny itp.

Podwyżki podatku VAT obciążają Stronę Kontraktu. Jeśli okres między zawarciem umowy a pierwszym świadczeniem umowy przekracza 120 dni, Pałac Pakoszów ma prawo podwyższyć ceny o maksimum  5%. Jeżeli okres ten przekracza 365 dni, ceny mogą ulec podwyższeniu o maks. 10%. W przypadku zmian w zakresie oferowanej usługi, mogą one prowadzić do zmiany ceny.

Przy zawieraniu umowy Pałac Pakoszów ma prawo żądać od Strony Kontraktu zaliczki lub kaucji w wysokości do 100% całkowitego zobowiązania finansowego Strony. Wysokość zaliczki i termin płatności mogą być zawarte w umowie.

2. Roszczenie o zapłatę ze strony Pałacu wchodzi w życie bezzwłocznie po otrzymaniu przez płatnika  faktury. Uznaje się, że faktura została doręczona odbiorcy najpóźniej trzy dni od momentu wysłania, jeżeli wcześniejszy odbiór nie może być udowodniony. W przypadku zaległości płatniczych obowiązują przepisy ustawowe.

3. Wystawienie faktury zbiorczej nie zwalnia z obowiązku uregulowania o czasie indywidualnych  faktur. Zaleganie z płatnością nawet jednej faktury indywidualnej uprawnia Pałac Pakoszów do wstrzymania świadczenia dalszych usług, i uzależnienia dokonania bieżącej  usługi od kaucji w wysokości do 100% niedokonanej płatności.

4. Za każde upomnienie będzie naliczana opłata w wysokości 40 PLN. Faktury należy regulować bezzwłocznie gotówką lub kartą kredytową. Pałac Pakoszów jest uprawniony do odmowy przyjęcia dewiz, czeków czy kart kredytowych.

5. Vouchery od organizatorów podróży będą honorowane tylko wtedy, jeżeli z daną firmą została zawarta umowa o kredytowanie Strony Kontraktu;  względnie jeżeli nastąpiła odpowiednia płatność z góry. Niewykorzystanie usługi nie upoważnia Strony Kontraktu do występowania z roszczeniem zwrotu kosztów.

6. Strona Kontraktu może dokonywać kompensaty swoich należności z należnościami Pałacu Pakoszów, jeżeli jej należności są bezsporne i zgodne z prawem. Roszczenia i wszelkie inne prawa dotyczące rozliczeń z Pałacem Pakoszów mogą być cedowane na stronę trzecią tylko za pisemną zgodą Pałacu Pakoszów.

7. Jeżeli Strona Kontraktu płaci za produkty Pałacu Pakoszów objęte obowiązkiem płatności z góry (np.  płatności zaliczkowe czy depozyt gwarantujący rezerwacje) kartą kredytową bez jej fizycznego okazania (np.. przez telefon, Internet i In.), nie jest ona uprawniona w stosunku do pałacu Pakoszów do odwołania zrealizowanego obciążenia w swojej instytucji kredytowej.

§ 6       Rezygnacja, anulowanie, potrącenie

1. Rezerwacje Strony Kontraktu są wiążące dla obu stron. Jeżeli warunki rezygnacji

nie są objęte umową, bądź takowa umowa wygasła,  nie istnieje  też żadne ustawowe prawo do rezygnacji czy wypowiedzenia, a Pałac Pakoszów nie zgadza się na unieważnienie umowy,  Pałac zachowuje prawo do ustalonego wynagrodzenia pomimo niewykorzystania usługi.

Strona Kontraktu jest w takim przypadku zobowiązana  do zapłaty za następujące części umówionej kwoty za noclegi ze śniadaniami czy pakiety oraz za organizowane imprezy, jak wesela czy konferencje.

a) 50% umówionej kwoty całkowitej, jeśli anulowanie lub zmniejszenie wartości zamówienia miało miejsce w formie pisemnej i nastąpiło 89 do 60 dni przed rozpoczęciem przewidywanej usługi

b) 70% umówionej kwoty całkowitej, jeśli pisemne anulowanie lub zmniejszenie wartości zamówienia nastąpiło 59 do 20 dni przed rozpoczęciem przewidywanej usługi

c) 90% umówionej kwoty całkowitej, jeżeli pisemne anulowanie lub zmniejszenie wartości zamówienia  nastąpiło w okresie krótszym niż 19 dni przed datą przewidywanej usługi

d) w przypadku dopłat do  zarezerwowanego  wyżywienia (Halbpension) ryczałtem 50% dopłat

e) w przypadku wesel także przed 89 dniem przed wykonaniem usługi 40 %

Pałac Pakoszów nie wnosi roszczeń – za w wyjątkiem organizacji wesel –jeżeli otrzyma pisemne anulowanie lub zmniejszenie wartości zamówienia do 90 dni włącznie przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

2. Strona Kontraktu ma prawo udowadniać, że wyżej wymienione roszczenie nie powstało lub powstało w innej niż żądana wysokości.

3. Jeśli Pałac Pakoszów jest w stanie anulowaną usługę sprzedać osobom trzecim, odszkodowanie Strony Kontraktu pomniejsza się o kwotę, którą te osoby trzecie zapłacą za usługę, maksymalnie jednak do całkowitej kwoty odszkodowania.

 

§ 7 Anulowanie/wypowiedzenie umowy ze strony Pałacu Pakoszów

1. Pałac Pakoszów ma prawo odstąpienia od umowy względnie wypowiedzenia jej, gdy

a) Strona Kontraktu nie wywiąże się z danego świadczenia

b) realizacja umowy nie jest możliwa z powodu siły wyższej, strajku czy innych przyczyn niezależnych od Pałacu

c) Strona Kontraktu podaje mylne lub błędne informacje dotyczące niezbędnych danych

d) Strona Kontraktu używa nazwy Pałacu w celach reklamowych bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia

e) będące przedmiotem umowy pomieszczenia będą bez pisemnej zgody Pałacu podwynajmowane w całości lub w części

f) Pałac Pakoszów ma uzasadniony powód by przypuszczać, iż korzystanie z usług hotelowych może zagrażać sprawnej działalności lub bezpieczeństwu Pałacu, czy też narażać jego dobre imię

1. Pałac Pakoszów ma obowiązek pisemnego powiadomienia Strony Kontraktu o anulowaniu umowy, najpóźniej w ciągu 14 dni od powstania przyczyny. Anulowanie umowy przez Pałac Pakoszów nie upoważnia Strony Kontraktu do wysuwania roszczeń odszkodowawczych czy innego świadczenia wyrównawczego. Prawo Pałacu Pakoszów do rekompensaty wyrządzonej mu szkody i poczynionych wydatków pozostaje w przypadku uzasadnionego wypowiedzenia umowy nienaruszone.

§ 8 Odpowiedzialność Pałacu Pakoszów, dostarczone na teren Pałacu akcesoria, przedawnienie

1. Pałac Pakoszów odpowiada wobec  roszczeń ustawowych  i wynikających z umowy jedynie w przypadku szkód powstałych wskutek działań umyślnych lub rażącego zaniedbania.

2. Odpowiedzialność Pałacu Pakoszów za wynikłe szkody czy szkody pośrednie jest wykluczona.

3. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również wszystkich przedsiębiorstw zobowiązanych przez Pałac Pakoszów do wypełnienia swoich obowiązków wynikających z zawartych umów, wszystkich poddostawców i firm pomocniczych. Nie obowiązuje, gdy Pałac Pakoszów gwarantuje stan i jakość świadczonych usług oraz sprawa dotyczy działań umyślnych w złej wierze.

4. Strona Kontraktu jest zobowiązana wskazać niezwłocznie, najpóźniej przy wyjeździe, widoczne braki i usterki na terenie hotelu.

5. Rzeczy pozostawione przez Stronę Kontraktu/ Gości nocujących w hotelu będą przesyłane pocztą tylko na prośbę, ryzyko i koszt Strony. Pałac Pakoszów zobowiązuje się do przechowania tych rzeczy przez 3 miesiące za odpowiednią opłatą. Przedmioty te, o ile będą reprezentować widoczną wartość, zostaną następnie przekazane do lokalnego biura rzeczy znalezionych. 

6. Wszelkie wynikające z umowy  roszczenia Strony Kontraktu wobec Pałacu Pakoszów ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat, licząc od końca roku, w którym roszczenie powstało, a Strona Kontraktu musiała zdobyć wiedzę na temat okoliczności uzasadniających roszczenie.

 

§ 9      Postanowienia dodatkowe dla umów dotyczących grup zorganizowanych

1. Jeżeli istnieje obowiązek świadczenia przez Pałac Pakoszów, obok udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, organizacji programu czasu wolnego, należy w takim wypadku zawrzeć  umowę dot. zryczałtowanego produktu turystycznego.

2. Strona Kontraktu nie może wnosić roszczeń z powodu  zmian czy redukcji poszczególnych usług w ramach umowy dotyczącej zryczałtowanego produktu turystycznego, które mogą wyniknąć po podpisaniu umowy. 

3. Pałac Pakoszów nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których Strona Kontraktu dozna ze strony osób trzecich, jeśli Strona korzysta ze specjalnych usług  osób trzecich. W celu złożenia zażalenia Strona będzie kierowana do danego organizatora. 

 

§ 10 Miejsce wykonania zobowiązania i płatności, właściwość miejscowa sądu, dodatkowe ustalenia.

1. Miejscem wykonania zobowiązania i płatności dla obu stron są Piechowice.

2. Obowiązują przepisy polskiego prawa. 

3. Poza wyjątkami dla prywatnych bezpośrednich konsumentów sąd w Jeleniej Górze jest wyłącznym organem do składania wszystkich ewentualnych roszczeń wynikłych na podstawie danej umowy.

 Pakoszów, styczeń 2014

bottom page
top page